PI MAGNET

บทความ

ตรวจสอบไฟฟ้า

ตรวจสอบไฟฟ้า ประจำปี โดย บริษัทพายแม็กเนท

การตรวจสอบไฟฟ้า เป็นการตรวจสอบหาจุดบกพร่องของระบบไฟฟ้าซึ่งในทางกฎหมายจะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมให้วิศวกรที่มีใบอนุญาตฯ เซ็นรับรองความปลอดภัย

ตรวจสอบพลังงานควบคุม

ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

การตรวจสอบพลังงานควบคุม เป็นการตรวจสอบพลังงานที่ผลิตขึ้นเพื่อประกอบกิจการด้านผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย หรือเพื่อใช้เองในองค์กร และมีกำลังการผลิตที่ >200kW จึงจะต้องได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย

ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบอาคาร โดย พายแม็กเนท

การตรวจสอบอาคาร เป็นการตรวจสอบระบบประกอบอาคารทั้งหมดที่อยู่ในอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร ซึ่ง อาคารที่เข้าข่าย ตามกฎหมาย มีด้วยกันทั้งหมด 9 ประเภท

การวิเคราะห์อุณหภูมิ

ตรจสอบไฟฟ้า ด้วย กล้องถ่าย ความร้อน

การตรวจสอบไฟฟ้า เป็นการตรวจสอบหาจุดบกพร่องของระบบไฟฟ้าซึ่งในทางกฎหมายจะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมให้วิศวกรที่มีใบอนุญาตฯ เซ็นรับรองความปลอดภัย

การออกแบบ Solar

ตรวจสอบพลังงานควบคุม Solar rooftop

การตรวจสอบพลังงานควบคุม เป็นการตรวจสอบพลังงานที่ผลิตขึ้นเพื่อประกอบกิจการด้านผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย หรือเพื่อใช้เองในองค์กร และมีกำลังการผลิตที่ >200kW จึงจะต้องได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย

ตรวจสอบ Fire Pump

ตรวจสอบอาคาร โดย พายแม็กเนท

การตรวจสอบอาคาร เป็นการตรวจสอบระบบประกอบอาคารทั้งหมดที่อยู่ในอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร ซึ่ง อาคารที่เข้าข่าย ตามกฎหมาย มีด้วยกันทั้งหมด 9 ประเภท