โลโก้ บริษัท พายแม็กเนท จำกัด

บริษัท พาย แม็กเนท จำกัด

WWW.PI-MAGNET.COM

 ตรวจสอบอาคาร

   ตามกฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร 2522

   

ราคาเริ่มต้นที่ 9,000 บาท

ขอใบเสนอราคากับเราได้ที่นี่

เพื่อความปลอดภัยขอให้เราดูแลคุณ

Welcome to
PI Magnet co.,ltd.

เราให้บริการงานด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม อาทิ เช่น งานออกแบบ งานติดตั้ง งานตรวจสอบ งานปรับปรุง ระบบต่างๆของอาคารและโรงงาน ทั่วประเทศ

เรายังมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่มากประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี คอยให้บริการลูกค้า ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

งานตรวจสอบอาคารเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา เรามีผู้เชี่ยชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ ที่สามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของอาคารและผู้ใช้อาคาร

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงชีวิต !

ตรวจสอบอาคาร 

การตรวจสอบอาคารเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของอาคาร ผู้ใช้อาคาร โดยเฉพาะที่ทำงานหรือสถานที่ที่มีการใช้ประโยชน์อาคาร เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารสำนักงาน เป็นต้น

กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร

ในประเทศไทย มีกฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร ซึ่งมีไว้เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารได้รับการสร้างและดูแลตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ โดยมีหลักการและข้อกำหนดต่างๆ ที่เจ้าของอาคารต้องปฏิบัติตาม

1. พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการสร้างและต่อเติมอาคารในประเทศไทย โดยรวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของอาคาร มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารสร้างขึ้นมาแล้วมีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

2. กฎกระทรวง ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและประเมินคุณภาพของอาคาร โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการก่อสร้างและด้านความปลอดภัยของอาคาร ทั้งในส่วนของโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ประเภทของอาคารที่ต้องมีการตรวจสอบ

มีหลายประเภทของอาคารที่ต้องการการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ดังนี้:

  • 1. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม
  • 2. อาคารสูง เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน 
  • 3. อาคารชุด เช่น อพาร์ทเม้น คอนโดมิเนียม
  • 4. โรงแรม เช่น โรงแรม อพาร์ทเม้น
  • 5. โรงงาน เช่น โกดังสินค้า โรงงานผลิตสินค้า
  • 6. โรงมหรสพ เช่น โรงภาพยนต์ โรงละคร
  • 7. อาคารชุมนุมคน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน 
  • 8. สถานบริการ เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหาร
  • 9. ป้ายโฆษณา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร

1. การตรวจสอบอาคาร ตรวจอะไรบ้าง?

การตรวจสอบอาคารประกอบด้วยการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารมีการดูแลรักษาและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด

2. ทำไมการตรวจสอบอาคารถึงสำคัญ?

การตรวจสอบอาคารเป็นกระบวนการสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของอาคาร โดยการตรวจสอบจะช่วยให้เจ้าของอาคารทราบถึงสถานะของอาคารและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที หากพบว่าอาคารมีข้อบกพร่องต่างๆ

3. บ่อยแค่ไหน ถึงจะต้องมีการตรวจสอบ?

อาคาร 9 ประเภท ตามกฎหมาย จะต้องมีการตรวจเป็นประจำทุกปี และตรวจสอบใหญ่ทุกๆ 5 ปี  เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารมีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร

4. ใครเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร?

ผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย จะต้องเป็นวิศวกรหรือสถาปนิก ที่มีใบประกอบวิชาชีพ และต้องได้หนังสือรับรองเป็นผู้ตรจสอบอาคาร จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
 

สรุป

การตรวจสอบอาคารเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของอาคาร โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอาคาร คือ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อาคารที่ต้องมีการตรวจสอบตามกฎหมายมี 9 ประเภท เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุด โรงแรม โรงงาน โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน สถานบริการ ป้ายโฆษณา 

ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

ตรวจสอบสภาพทั่ไปและโครงสร้างอาคาร ภาระนำ้บรรทุกที่กระทบกับโครงสร้างอาคาร

ระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคาร

ในอคารแต่ละประเภท จะประกอบไปด้วยระบบหลักๆ คือ ะบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์และบันไดเล่อน

ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เป็นการตรวจในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบระบายน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย ระบบระบายอากาศของอาคาร

การบริหารความปลอดภัยในอาคาร

เป็นการตรวจแผนการป้องกันและรังับอัคคีภัย แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร

บันไดหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

ตรวจสอบเส้นทางและบันไดหนีไฟตามที่กฎหมายกำหนด ที่ต้องให้มีตามประเภทอาคารต่างๆ

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เป็นการตรวจ อุปกรณ์ เริ่มสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ตามขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดต้องให้มี ของประเภทอาคาร

อุกรณ์ดับเพลิง

ระยะการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ที่ครอบคลุมพื้นที่ตามกฎหมาย และจำนวนเพียงพอต่อชั้นต่างๆ ของอาคารแต่ละประเภท

ระบบดับเพลิงอัติโนมัติ

อาคารที่เข้าข่ายต้องให้มี ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องมีการทดสอบสมรรถนะ ในแต่ละปี

อาคาร 9 ประเภท ที่จะต้องมีการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมาย

ตรวจอบอาคารนาดใหญ่พิเศษ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ตรวจสอบอาคารสูง

อาคารสูง

ตรวจสอบอาคารชุด

อาคารชุด

ตรวจสอบอาคาร โรงแรม

โรงแรม

ตรวจสอบอาคารโรงงาน

โรงงาน

ตรวจสอบอาคาร โรงมหรสพ

โรงมหรสพ

ตรวจสอบอาคารชุมนุมคน

อาคารชุมนุมคน

ตรวจสอบอาคารสถานบริการ

สถานบริการ

japan, tokyo, shopping

ป้ายโฆษณา

ตรวจสอบอาคารโรงงาน

ตรวจดูทางกายภาพสภาพทั่วไปของอาคาร เช่น น้ำหนักบรรทุก สภาพการทรุดตัวของอาคาร การแตกร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร ไปจนถึงขั้นการวิบัติโครงสร้างอาคาร

นอกจากนี้เรายังตรวจ สภาพถนน ความกว้างถนนที่รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงพื้นที่ ที่เกิดเหตุณ์ได้ทันท่วงที่ และสามารถสกัดเพลิงได้โดยที่ ผู้ใช้อาคารไม่ได้รับการบาดเจ็บ รวมทั้งพื้นที่นอกอาคาร ที่เป็นจุดรวมพลเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการหนีไฟ

บริษัท พาย แม็กเนท จำกัด

สภาพทั่วไปอาคาร

ตรวจสอบอาคาร พายแม็กเนท
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจกายภาพ ระบบดับเพลิง อาทิ เช่น Fire pump ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ท่อรับน้ำ ถังเก็บน้ำ มีปริมาณเพียงพอต่อการดับไฟหรือไม่ ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง อื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีการสุ่มทดสอบบางอุปกรณ์ เพื่อเป็นการเช็คชัวร์ ว่าระบบดับเพลิงสามารถทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น จริง และเพื่อให้เกิดความมั่นใจความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร

บริษัท พายแม็กเนท จำกัด

ระบบดับเพลิง

ตรวจสอบ Fire pump
ตรวจสอบอาคาร ตู้ไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทางกายภาพ ด้านแรงสูง-แรงต่ำ ห้องควบคุมไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า รางเดินสายไฟ จุดต่อทางไฟฟ้าต่างเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร

นอกจากนี้เรายังมีการตรวจระบบสายดิน การต่อสายดิน ระบบตัวนำล่อฟ้า สายล่อฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสุ่มตรวจตู้ไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายความร้อน หรือ กล้องอินฟาเรดเเพื่อหาจุดบ่งพ่องทางไฟฟ้า อันที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ในอนาคต

บริษัท พายแม็กเนท จำกัด

ระบบไฟฟ้าในอาคาร

ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบหลักดิน

Customer Our

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจจาก พายแม็กเนท